چهارشنبه، 28 جولای 2021

موضوع: د بیالوژي علم او جنسي غریزه

موضوع: د بیالوژي علم او جنسي غریزه.
وړاندې کوونکی: شاعر او د بشري حقوقو فعال استاد امان الله هوسا
تاریخ: ۱۳۹۵/ ۵/۱۴ پنجشنبه، درې بجې.
پته: ناور تعلیمي مرکز، د کابل پوهنتون اخري تمځای، د کاروان پوهنتون کوڅه/ مرکز تعلیمی ناور، ایستګاه اخر پوهنتون کابل، سرک فرعی کاروان پوهنتون، کابل- افغانستان. ۰۷۰۰۳۰۴۹۴۰-
۰۷۰۰۳۱۱۲۷۹

خپل آند راسره شريک کړئ